Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Komornik Bydgoszcz

Kancelaria Komornicza nr XV w Bydgoszczy
ul. Tadeusza Kościuszki 27/3A
85-079 Bydgoszcz
wejście A, 2 piętro

tel. 52 321 22 53, 52 506 56 60


Kancelaria Komornika czynna:
wtorek 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik Bydgoszcz przyjmuje interesantów w każdy wtorek 10.00-16.00

Konto bankowe Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz:
BNP Paribas Bank SA 92 2030 0045 1110 0000 0272 6380
W tytule przelewu należy podawać dane osobowe oraz sygnaturę sprawy.

e-mail:

kancelaria_jacek_hospod_komornik_bydgoszcz_KOSCIUSZKI_27_3A_WEJSCIE_A_2_PIETRO

W postępowaniach egzekucyjnych celem ustalenia majątku dłużnika korzystamy z dostępu do bazy Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów, ZUS oraz OGNIVO - rachunki bankowe dłużników.

 

Komornik Bydgoszcz o zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.


Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik Bydgoszcz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik Bydgoszcz wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
Komornik Bydgoszcz pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
2) Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
3) Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Komornik Bydgoszcz, poza w/w zadaniami ma prawo:
1) Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
2) Na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
3) Weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Hospod zawarta jest w zakładce RODO - Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz.

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Wpisz adres z którego chcesz dojechać do Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz :

© 2024 Komornik Bydgoszcz - Jacek Hospod
mazwal.pl