• tel./fax 52 321 22 53
  • Wtorek 8:00 - 16:00, Pn - Pt 7:30 - 15:30

 

 

UWAGA!!!

NOWY ADRES KANCELARII:

UL. T. KOŚCIUSZKI 27/3A - WEJŚCIE A, 2 PIĘTRO, 85-079 BYDGOSZCZ

 

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku nałożonego na pracodawcę przez art. 207 § 1 i 2 kodeksu pracy, polegający na ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w trosce o zdrowie i życie pracowników Kancelarii i ich rodzin informujemy, że Sekretariat kancelarii będzie dostępny dla interesantów od dnia 16.06.2020r. w każdy wtorek w godzinach 8-16. Konieczne jest posiadanie maseczki przykrywającej usta i nos. Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10-16. Wszelki kontakt z kancelarią w inne dni jest możliwy telefonicznie, mailowo, bądź drogą pocztową. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii podany poniżej.

Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Komornik Bydgoszcz

Kancelaria Komornicza nr XV w Bydgoszczy
ul. Tadeusza Kościuszki 27/3A
85-079 Bydgoszcz
wejście A, 2 piętro

tel. 52 321 22 53, 52 506 56 60


Kancelaria Komornika czynna:
wtorek 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik Bydgoszcz przyjmuje interesantów w każdy wtorek 10.00-16.00

Konto bankowe Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz:
BNP Paribas Bank SA 92 2030 0045 1110 0000 0272 6380
W tytule przelewu należy podawać dane osobowe oraz sygnaturę sprawy.

e-mail:

kancelaria_jacek_hospod_komornik_bydgoszcz_KOSCIUSZKI_27_3A_WEJSCIE_A_2_PIETRO

W postępowaniach egzekucyjnych celem ustalenia majątku dłużnika korzystamy z dostępu do bazy Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów, ZUS oraz OGNIVO - rachunki bankowe dłużników.

 

Komornik Bydgoszcz o zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.


Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik Bydgoszcz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik Bydgoszcz wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
Komornik Bydgoszcz pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
2) Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
3) Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Komornik Bydgoszcz, poza w/w zadaniami ma prawo:
1) Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
2) Na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
3) Weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Hospod zawarta jest w zakładce RODO - Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz.

Komornik Bydgoszcz

Jacek Hospod - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Komornik Bydgoszcz

Wpisz adres z którego chcesz dojechać do Jacek Hospod Komornik Bydgoszcz :

© 2021 Komornik Bydgoszcz - Jacek Hospod
mazwal.pl